Sejf.pl
Kategorie
KASY PANCERNE
UŻYWANE
OTWARCIA AWARYJNE
SERWIS
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Towar dnia
ML 30/S1 - K zamek kluczowy
2 478,45 zł z VAT
2 015,00 zł netto
Ostatnio oglądane
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOSEJF.PL

obowiązujący od 19 lipca 2019r.

 

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży Towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sejf.pl przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym SEJF.PL , zasad dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym SEJF.PL, zwanej dalej Klientem, sposobów płatności przez Klienta umówionej ceny, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od umowy.

2. Sklep internetowy SEJF.PL jest prowadzony DAZZAR Andrzej Zaczek z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowaskiej 26, kod pocztowy 02-495. Firma jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd dzielnicy Warszawa, REGON , NIP
Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: biuro@sejf.pl  
mobil: 607 333 654; 

3. Ilekroć w Regulaminie występuje termin:

1/ Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin,

2/ Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy SEJF.PL

3/ Sprzedawca – oznacza właściciela i administratora Sklepu – SEJF.PL,

4/ Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5/ Klient – oznacza Konsumenta, a także inną osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą pośrednictwem Sklepu internetowego,

6/ Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży,

7/ Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,

8/ Dział Obsługi – dział obsługi Klienta Sklepu internetowego SEJF.PL

9/ Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 121 z późn. zm.),

10/ Ustawę o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r., poz.827),

11/ System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu w ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.), potocznie określany Internetem.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej SEJF.PL . W celu złożenia oferty nabycia Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie Sklepu.

2. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym obejmuje następujące czynności: (1) wybranie Towarów do koszyka, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. W terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia, w szczególności: opis Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail zamówienie, informację o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin w wersji PDF, wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linki do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

7. Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, którym ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

III. Cena towarów

1. Ceny towarów umieszczone na stronie SEJF.PL są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient w wysokości zależnej od wybranego sposobu dostawy towaru, zaproponowanego przez Sprzedawcę. Całkowite koszty dostawy zostają podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Warunki dostawy”.

3. Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego SEJF.PL  jest obowiązująca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny towaru oferowanego w sklepie, jednak zmiana ceny towarów pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed tą zmianą.

IV. Sposoby płatności

1. Klient może dokonać płatności w jednej z poniższych form:

1/ bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku NEST, nr rachunku ............... w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia

2/ gotówką przy odbiorze towaru od kuriera – płatność za pobraniem (zapłata uiszczana jest kurierowi)

3) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy SEJF.PL

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, zapłatę za towar należy uiścić kurierowi przy odbiorze towaru.

V. Warunki dostawy

1. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od daty wysłania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającego zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy w siedzibie firmy DAZZAR aleja Powstańców Warszawy 15, 05-816 Reguły. W razie osobistego odbioru Towarów Klient nie ponosi kosztów dostawy.

5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a SEJF.PL  dotycząca zakupu Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku osobistego odbioru Towaru miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta adres odbioru Towaru.

6. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru tj. Faktura VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

7. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.

8. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Na każdym etapie składania zamówienia i jego realizacji, Klient może się skontaktować z Działem Obsługi Sklepu Internetowego na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

VI . Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej jako plik PDF „Wzór odstąpienia od umowy” dostępny TU  

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:
- elektronicznie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: biuro@sejf.pl  
- pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres: prowadzony DAZZAR Andrzej Zaczek

02-495 Warszawa, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 26

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Strony mają obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Konsumenta termin 14 dni liczy się od dnia, w którym odstąpił od umowy, a dla Sprzedawcy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzecz inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument dokona zwrotu zamówionego towar na adres: DAZZAR Andrzej Zaczek

02-495 Warszawa, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 26


12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej konsumencką Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@sejf.pl  lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny DAZZAR Andrzej Zaczek

02-495 Warszawa, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 26

5. Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII. Właściwość Sądu

1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (federacja konsumentów).

3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych, polubownych działających przy WIIH, zarówno w stolicach województw oraz w oddziałach zamiejscowych.

IX. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1422)

3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym wyraża w toku rejestracji zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient ma prawo w każdej chwili do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mailPrzechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
1 224,28 zł z VAT
6 592,80 zł z VAT
3 404,64 zł z VAT
4 689,99 zł z VAT